История

Детска градина „Детски свят“ се намира в село Кошарица, община Несебър, област Бургас. Тя отваря врати през 1985г. Сградата е разположена в централната част на селото с обширен двор - подходящ за разнообразни дейности и игри на открито, има площадка и два пясъчника.

 

В близост до Кошарица се намира природен резерват „Калината”, в който може да се види естествено находище от блатно кокиче, както и уникалната лонгозна гора на резервата. През 2011 г., с решение на ОБС – Несебър, ДГ в село Кошарица е именувана „Детски свят”. Сградата е двуетажна, като на всеки етаж е разположена по една смесена група и е цялостно обновявана през 2009 г. и през 2012 г. - в рамките на реализиран от община Несебър проект за енергийна ефективност. Материално-техническата база е добра-две занимални, две спални, медицински кабинет, методичен кабинет, кухненски блок-обзаведени по съвременните изисквания за детско заведение.

 

Детската градина разполага и с физкултурен салон оборудван със съответните дидактически средства за физическа подготовка и развитие на децата. Сервизните помещения са с малки клекала, автомати за течен сапун, удобни душ-батерии. Тя се поддържа и обогатява със средствата на община Несебър. Интериорът е естетически издържан и функционално организиран. Но сама по себе си и най-добрата материална среда не би означавала нищо, ако ги няма добрите учители, които да и вдъхнат живот, идея и смисъл.

 

Кошарица е село с традиции и история, а именно тази културна среда е естествен фактор за възпитаване на родолюбиви чувства у децата и приобщаване към историческото наследство и българските традиции.В двете занимални отскоро са осигурени съвременни дидактически средства- лаптопи и мултимедийни проектори, а също и интерактивна дъска. В детското заведение се проведе  и обучение на педагогическия персонал  за работа с мултимедия.

 

Сега вече могат да се използват и презентират съвременни методи на преподаване, които представляват огромен интерес за децата. Освен съвременно обучение по основните образователни направления за различните възрастови групи, в детското заведение са организирани и допълнителни дейности с децата- английски език, спортни танци и народни танци. В ДГ „Детски свят“ цари атмосфера на жизнерадост, добронамереност, неподправена любов към всяко дете.

 

Особено внимание се обръща на уважаване достойнството и зачитане правата на всяко дете. Пример за децата освен високо квалифицираният педагогически персонал са и дейните родители-незаменими наши партньори. Съвместно с децата и техните родители-наши партньори си засадихме дръвчета, създадохме домове за птици, изработихме красиви Никулденски пана.

 

Проведе се и „Коледна сръчкомания“-изработиха се оригинални картички, сувенири, домашно приготвени сладки, сурвачки и още много други за благотворителен Коледен базар- „Да подарим надежда и протегнем ръце!“Имахме седмица на „Отворени врати“, седмица на „Мартенска работилничка“, а сега стартира нов вътрешен проект „Тайните на бабиният скрин“.

 

Детската градина е с две смесени разновъзрастови групи. Група „Калинки“-3 и 4 годишни деца с капацитет 26  и група „Смехурани“-5 и 6 годишни деца с капацитет 29- подлежащи на задължителна предучилищна подготовка.

 

Щатът е формиран съобразно действащите нормативи за определяне числеността на персонала.Педагогически персонал- 5 и непедагогически персонал- 5. Педагогически персонал: Директор-1; Детски учителки-4. Непедагогически персонал: Домакин-1; Помощник-възпитатели-2; Главен готвач-1; Огняр-1. В детската градина работи и медицинска сестра, която е на разположение ежедневно. На входа има и охрана.

 

Директорът- индикатор, вдъхновител и добър организатор за постигане на целите, гъвкавост в методите за тяхното постигане. Чувство на отговорност при вземане на решения, за реализиране на образователно-възпитателния процес. Поведение, уважаващо достойнството на партньора-дете, колега, родител, професионална и колегиална етика.

 

Учителят в съвременните детски учебни заведения е можещ и градивен субект, който чрез своите личностни и професионални компетентности ще трябва да отговори на новите изисквания към предучилищното образование. Той ще трябва да изгражда гъвкави социални модели.От само себе си се налага необходимостта от промяна в организацията и съдържанието на образователно-възпитателния процес. Расте ново поколение деца.

 

Високата квалификация на учителите е гаранция за качеството на педагогическата услуга, която предлага детското заведение. Педагогическата колегия отдавна е осъзнала необходимостта от перманентно повишаване на квалификацията.Необходима е професионална компетентност за прилагане на съвременни стратегии за обучение, гарантиращи на обществото формирането на бъдеши европейски граждани..

 

Учителят в съвременната детска градина е онзи можещ и градивен субект, който чрез своите личностни и професионални компетентности ще трябва да реализира едно ново предучилищно образование. От него се изисква да изгражда гъвкави социални модели. Това няма как да стане, ако той не познава интерактивни технологии за педагогическо взаимодействие с детето, родителя и помощник-възпитателя.

 

Медицинският специалист към детското заведение извършва следните дейности:

  • -медицинско обслужване за оказване на първа медицинска помощ на децата;
  • -провеждане на филтър при приемане на децата;
  • -промоция и превенция на зравето на децата;
  • -прием , водене и съхранение на медицинска документация на децата;
  • -периодично измерване, антропометрия и двигателна активност.

 

Медицинският кабинет е добре оборудван с всичко необходимо за извършване на горепосочените дейности.

 

Огнярът освен нужната квалификация необходима за заемането на длъжността, трябва да има и умения за поддръжка на базата, да е отговорен към работата си. Особено важно е отношението на тези кадри към учителския труд и каква е тяхната готовност и възможност да са преки помощници на учителя в неговата работа. Най- общо казано трябва да се намери подходящият човек за съответната работа, а не работа на даден човек.

 

Нужни са умение, воля и добронамереност за изграждане на дееспособен педагогически екип, основаващ работата си на професионализма, на традиционните морални норми, съчетани с новаторски идеи и висока отговорност. Това ще спомогне за постигане чувство на удовлетвореност в колектива като цяло и у всеки негов член. Такъв екип ще бъде способен да обновява формите, методите и средствата за възпитание и обучение, ще отговаря на предизвикателствата на времето.

 

Повече от всичко искаме нашата детска градина да е дом на радостта и обичта, творчеството и знанието, център за сътрудничество между деца, родители и учители. Колективът ни е наследник на добри традиции и ще продължим да работим за утвърждаване на ДГ „Детски свят“като желано и любимо място за децата. Място, където всеки ден е едно неповторимо преживяване за децата. Как ще го постигнем? По пътя на партнирането с родителите, на самоусъвършенстването и развитието, по пътя на обичта.

Свържете се с нас

Детска градина „Детски свят“

8253, с. Кошарица, ул. „Жельо войвода“ №6

Тел: 0893 303 785

Mail: cdg_detskisvqt@abv.bgФорма за контакт